1.5.2020 – Nagoya Philharmonic Mozart Fagott Konzert 

Auftritt von Riccardo Terzo beim Nagoya Philharmonic Orchestra, Nagoya Japan